top of page

THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG

​Career opportunities

Number of jobs found:

5

Cộng tác viên

Địa điểm làm việc

36 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời hạn ứng tuyển

30 tháng 6, 2024

Số lượng

100

Chuyên viên Kinh Doanh

Địa điểm làm việc

36 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời hạn ứng tuyển

30 tháng 6, 2024

Số lượng

50

Trưởng phòng Kinh doanh

Địa điểm làm việc

36 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời hạn ứng tuyển

30 tháng 6, 2024

Số lượng

5

Giám đốc Kinh doanh Dự án

Địa điểm làm việc

36 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời hạn ứng tuyển

30 tháng 6, 2024

Số lượng

1

Sales Admin

Địa điểm làm việc

36 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời hạn ứng tuyển

30 tháng 6, 2024

Số lượng

1

bottom of page